Contact-us

ایمیل

info@pplast.ir

فکس

7887 4326 51 98+

تلفن

7887 4326 51 98+

1072 4326 51 98+

1073 4326 51 98+

 9129342125 98+

آدرس

نیشابور، شهرک صنـعتی خیام، بلوارتوسعه، نبش خیابان توسعه شمالی یک، شماره 619 – کد پستی 9344164619

از طریق فرم زیر برای ما پیغام بفرستید …